Enige tijd geleden is het idee ontstaan en besproken om een inloophuis in Oosterhout te openen. Vanuit dat inloophuis kunnen dan de huidige evangelisatie-activiteiten worden aangestuurd en tevens nieuwe activiteiten worden opgezet.

Arjan Vos heeft met 4 mensen uit andere gemeenten heel hard gewerkt aan een gedegen plan voor dit inloophuis. Dit plan is inmiddels goedgekeurd door de Kerkenraad van Leerbroek en de Classicale Evangelisatie Commissie. 

Eind september zal dit plan worden besproken in het Breed Moderamen van onze classis en begin oktober door de Commissie Evangelisatie van de landelijke HHK.

Dit inloophuis is een groot project, waarbij de gehele classis Zuid-Oost zal worden betrokken. Dat brede draagvlak is absoluut nodig met betrekking tot zowel het benodigde aantal vrijwilligers als ook de financiële middelen. In de opstartfase zal er ook financiële ondersteuning nodig zijn vanuit de landelijke kerk.

We vragen om uw/jullie gebed voor het evangelisatiewerk in Oosterhout. Maar vraagt u/jij zich voor Gods aangezicht ook af of er voor u/jou wellicht een taak ligt met betrekking tot dit evangelisatiewerk.

Verreweg de meeste mensen in Oosterhout leven zonder God en zonder hoop. Aangrijpend! Of niet?

De Heere zegt in Zijn Woord: “Redt hen die ten dode wankelen”. Durft of kunt u deze opdracht naast u neerleggen? We hopen dat de liefde van Christus u zal dringen om mee uit te gaan, om te getuigen van Jezus Christus, de Gekruisigde, Wiens bloed reinigt van alle zonden. Evangeliseren wil zeggen dat de ene bedelaar de andere bedelaar wijst waar hij “brood” kan krijgen! Is er mooier werk?

Voor informatie en/of aanmelding als vrijwilliger kunt u contact kan opnemen met Arjan Vos.