Dit jaar hoopt de vrouwenvereniging haar 65-jarig jubileum te gedenken. Met een lofpsalm willen wij het nieuwe seizoen beginnen: ‘Looft den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken’ (Psalm 105:1)

Met ruim veertig leden onderzoeken we de Bijbel in een open en hartelijke sfeer. Vanaf september komen we op donderdagavond om de twee á drie weken bij elkaar in De Samenkomst. De avond begint om 19.45 uur en wordt afgesloten rond 21.45 uur. Deze winter hopen we het Bijbelstudieboekje over ‘Het leven van Jozef’ te behandelen. Dit is speciaal uitgegeven voor vrouwenverenigingen en verzorgd door predikanten uit de HHK.

Eén van de leden verzorgt een inleiding -wat overigens geen verplichting is maar wel als verrijkend wordt ervaren- of leest de Bijbelstudie uit het boekje voor. Daarna worden de vragen in kleine groepjes en later in breder verband besproken. Naast de Bijbelstudieavonden en de jaarvergadering, zal er een open avond gehouden worden, waarbij we stilstaan bij het 65-jarig jubileum. Verder hopen we de Bondsdag en Regioavonden te bezoeken, wat de verbondenheid door middel van Gods Woord met andere verenigingen versterkt.

Het gezamenlijk verdiepen in wat de Heere tot ons zegt in Zijn Woord is ons hoofddoel. Daarnaast wordt de koffieochtend aan het begin van het seizoen en de afsluiting met reisje en maaltijd, als samenbindend ervaren. Het organiseren van de jaarvergadering, verkoop van bakproducten voor goede doelen en de snoeprollenverkoop voor De Samenkomst dragen daar ook aan bij. Verder wil de vereniging meeleven door middel van een kaart in tijden van ziekte, rouw en vreugde. Ook wordt bezoek gebracht bij alleenstaande ouderen als daar behoefte aan is.

Voor alle vrouwen van onze gemeente geldt een hartelijk welkom! Schroom niet om vrijblijvend een verenigingsavond te bezoeken. Als u vragen hebt, stel ze gerust aan het bestuur. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld om met elkaar verwachtingsvol uit te zien naar Gods rijke zegen!

Hartelijke groeten, namens het bestuur

Bankrekeningnummer NL11 RABO 033.53.30.312 t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek