Kerkzegel

 

Reeds tijdens de eerste Nationale Synode van ons land(1578) werden de Hervormde gemeenten gewezen op het belang van een eigen kerkzegel. Door middel van dit zegel onderscheidde men zich en werd uitdrukking gegeven aan de identiteit van de kerkelijke gemeente. Vooral wilde dit zegel wijzen naar de Bijbel, het Woord van de levende God. Daarom putten zij de reformatorische symboliek, die zij in hun zegels gebruikten, direct uit Gods Woord.

Vaak plaatste men een Bijbeltekst in de cirkelvorm (zie afbeelding). Dit laatste wees naar Gods oneindigheid of eeuwigheid.
De colleges van kerkenraad en kerkvoogdij hebben besloten om in 2015 een kerkzegel in te voeren.

In ons kerkzegel wordt gesymboliseerd dat de kerk in verleden en heden een centrale plaats inneemt. De afgebeelde kerk(noordzijde) in het centrum van het zegel, is de enige kerk in het dorp.

In het randschrift wordt verwezen naar de oproep uit Luk.14:23b: ‘Ga uit, en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde.’ Deze tekstwoorden zijn ook te lezen in het gebrandschilderde raam boven de kansel.