De Heere Jezus geeft aan Zijn volgelingen de opdracht om getuige te zijn. ‘Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. (Mattheüs 28:19-20). De commissie heeft als taak om dit zendingsbevel van de Heere Jezus onder de aandacht van de gemeente te brengen. Dit doet de commissie door mogelijkheden te bedenken om door middel van verschillende acties en activiteiten, geld in te zamelen voor de zending. Dit jaar is er iets veranderd, u heeft daar al eerder iets over kunnen lezen in de Wachter. Er wordt niet alleen geld ingezameld voor de zending, maar ook voor evangelisatiedoeleinden. Dit besluit is genomen door de kerkenraad. Voor deze doelen wordt er tweejaarlijks in het najaar een activiteitenmarkt in en rond ‘De Samenkomst’ gehouden. De zaterdag voor Moederdag is er een autowasdag met verkooptafel. Ook wordt er een seniorenmiddag met maaltijd georganiseerd met daarbij een spreker. In het najaar wordt er een zendingsdienst belegd waarbij de collecte verdeeld wordt tussen zending en evangelisatie. De datum van de zendingsdienst in september wordt nog bekend gemaakt. Naast de genoemde activiteiten en verkopingen wordt u aan het einde van het jaar benaderd voor de verkoop van een boek of dagboek. Alle activiteiten en bijeenkomsten worden in kerkbode ‘de Zaaier’ aangekondigd. Wij hopen dat alles wat wordt georganiseerd, wordt ondersteund door betrokkenheid vanuit de gemeente, maar bovenal door voortdurend gebed, tot zegen voor onze naaste, dichtbij en ver weg.

De commissie bestaat uit de volgende personen:
Ouderling Schuitemaker, Martin den Besten, Peter de Jong, Hannie de Jong, Marga Verbaas, Anja Zwijnenburg.